Lia-na’in sira-nia mehi fanun ha’u / No ema lubun maka sei toba dukur.
Lia-na’in sira-nia, Abé Barreto

Lansamentu Primeira Pedra ba Sentro Informasaun Turistíca

18/01/2017 > Nasionál

Iha loron 12/01/2017, Ministra Turismu, Arte Kultura em Exersisiu, Dra. Maria Isabel de Jesus Ximenes halo lansamentu Primeira pedra ba konstrusaun Sentru Informasaun Turistiku nian iha Lesidere. Iha SE, MTAC-em exersisiu, nia diskursu hateten katak “ plano atu hari Sentru informasaun Turistika, ne’e kleur ona, sentru ne’e atu hodi fo informasaun ba turista Internasional no Nasional, ne’ebé mak hakarak vizita fatin turistika sira, ita husi MTAK no SEAK iha dever no obrigasaun atu fo informasaun ba turista Nasional no Intenasional sira ne’ebé mak wainhira hakarak lao haleu ita nia rai laran. MTAK ho SEAK sei prepara brosuras ba fatin turistíka sira.
No ikus liu SEAK Agradese Diretor ADN (Agensia Dezenvolvimentu Nasional), Diretores Jerais, Diretores Nasionais, Presidensia Autoridade Municipal, no dehan katak, ita hotu hamutuk mak halo projetu ne’e sai realidade. Ho ida ne’e ita hotu iha dever no obrigasaun atu fo hatene Turista sira katak se hakarak hatene informasaun kona ba ita nia rai, bele hakat mai sentru informasaun Turistika wain hira ita hari ona”.Diretora Kompanhia “ Agrdaese ba konfiansa Ministeriu Turismu Arte no Kultura nia fo ba Kompanhia no pronto atu kumpri objektivu projetu ne’e sai realidade.Partisipa iha seremonia ne’e maka hanesan Diretoreis Jerais, Diretoreis Nasional Diretor Geral husi ADN (Agensia Dezenvolvimentu Nasional), Presidensia Munisipal Dili, Xefe Departamentu setor privadu no funsiunariu sira husi Minesteriu Turismu, no Sekretaria Estadu ba Arte no Kultura.

Governu Timor-Leste

Design no hala'o boq | Copyright © 2009 Sekretaria Estadu Arte no Kultura