Labarik sira halimar iha tasi ibun ho sira nian hanoin nune mos sira haris tasi ho sira nia mihi nebe sei dok.
Labarik oan, Fernando Sylvan

Hatudu Pajina Internet Sekretaria Estadu Arte no Kultura

Haksolok mai iha Pajina Internet Sekretaria Estadu Arte no Kultura nian. Iha Lei Organika VI Governu Konstitusional Republika Demokratika Timor-Leste nian, Setor Arte no Kultura oras ne'e hamahan-an iha Ministeriu Turismo Arte Kultura nia okos, no fo kbiit ba ezekutivu ida ne'e hodi haburas rikusoi kultura rai ida ne'e nian ba fins turistikus.

Duranti tinan hirak liu ba, Setor Arte no Kultura Timor-Leste hahu buras ba dadauk no konsolida-an, husi pontu de vista institusional, finanseiru no rekursus humanus. Hamutuk ho Diresaun-Jeral ida no Diresoins Nasionais haat, oras ne'e ami envolve-an iha dezenvolvimentu ba projetus kuturais ne'e be estruturanti tebes ba nasaun, hanesan Biblioteka Nasional no Sentru Kultural, no mos Akademia Artis no Industrias Kriativas Kulturais iha Timor-Leste.

Ami mos kontinua nafatin servisu hamutuk ho komunidadi sira, liu husi levantamentu kona ba rikusoi no patrimoniu kultural oioin iha distritu ididak, fo apoiu ba hadia hikas fali Uma Lulik, no mos fo formasaun oioin iha area muzeu no biblioteka. Programa VI Governu Konstitusional iha Setor Arte no Kultura reflete tebes prioridadis no ambisoins sira ne'e, no ita hotu hein katak buat sira ne'e hotu sei sai realidadi iha tinan lima ne'e nia laran.

Hau hein katak Pagina Internet ida ne'e – maka foin reformula no atualiza – bele kontinua funsiona hanesan fatin sorumutu importanti ba ema hotu ne'e be iha interese ba Timor-Leste nia arte no kultura, hodu fo kontribuisaun ba prosesu konsolidasaun identidadi kultural no nasional ita nia rai doben nian.

Maria Isabel de Jesus Ximenes
Sekretaria Estadu Arte no Kultura
Ministeriu Turismu
Republika Demokratika Timor-Leste

Governu Timor-Leste

Design no hala'o boq | Copyright © 2009 Sekretaria Estadu Arte no Kultura