Labarik sira halimar iha tasi ibun ho sira nian hanoin nune mos sira haris tasi ho sira nia mihi nebe sei dok.
Labarik oan, Fernando Sylvan

Sekuénsia ba Loron Nasional Kultura iha Posto Administrativo Maubisse

Postu Administrativu Maubisse
11/10/2016 - 14/10/2016
MTAC/SEAC
Festival sira | Ainaro

Loron 11 de Outubru, 2016
Konkursu Dansa Tradisional, Musika Tradisional, Traje Tradisional no Puizia

15: 00 – Konkorente sira konsentra hotu iha palku hodi foti numeru ba partisipa konkursu;
15:15 – Abertura, liafuan badak husi S.E. Ministro Turismo, Arte no Kultura;
15:30 – Aprezentasaun Dansa Tradisional husi Grupu Santo Antonio Dili;
16:00 - Aprezentasaun Dansa husi Grupu ENA’13;
16:10-18:00 – Hahu kompetisaun ba modalidade 4 mak hanesan : Dansa Tradisional, Musika Tradisional, Traje tradisional, no Puizia (Faze eliminatoriu);

Loron 12 de Outubru, 2016
09:10 – Animasaun husi Banda Musika;
11:10 – Kompetisaun ba Dansa tradisional no Muzika koremetan, 12 Munisipiu (Faze de Meius Finais);
14:00- 17:30 –Kompetisaun ba Puizia no Traje Tradisional, 12 Munisipiu (Faze meius Finais);
17:30 – 18:00 – Animasaun husi Banda Muzika Lokal;

Sae ba Foho Ramelau

15: 00 – Serimonia Ritual iha Hatubuilico;
18:00 – Sae ba Foho Ramelau, Estudantes sira husi Universidade, UNTL, DIT, UNPAZ, UNDIL no UNITAL.

Loron 13 de Outubru, 2016
11:10- 12:00 – Kompetisaun ba Dansa Tradisional no Muzika Koremetan, 12 Munisipiu (Faze-Finais);
14:00-17:30 – Kompetisaun ba Puizia no Traze Tradisional, 12 Munisipiu (Faze Finais);
17:30- 18:00 – Animasaun da Banda Muzika Lokal.

Loron 14 Outubru, 2016

09:00- 09:45 – Introdusaun husi Protokolu (MC);
10:10- 10:30 – Animasaun ba Banda Muzika Lokal;
10:30 – Liafuan badak husi Ministru Turismu,Arte no Kultura
11:10- 11:30 – Aprezentasaun dansa husi grupu ENA’13;
14:00 15:00 – Entrega premiu ba manan nain sira;
15:00 – remata ofisial ba Festival Loron Nasional ba Kultura.

Governu Timor-Leste

Design no hala'o boq | Copyright © 2009 Sekretaria Estadu Arte no Kultura